Mezőgazdasági kisüzemek támogatása

A pályázatok benyújtása 2020. november 6-tól 2021. december 17-ig lehetséges.

Támogatás célja

A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a mezőgazdasági kisüzemek fejlesztését célzó tevékenységek támogatásán keresztül. A támogatás különösen az adottságaik és ambícióik alapján fejlődőképes kisméretű mezőgazdasági termelők jövedelemszerzését és gazdasági több lábon állását segíti elő. A jövedelemszerzés és a foglalkoztatás erősítése elengedhetetlen a vidéki térségek stabilitásának és életminőségének megőrzése érdekében.

Pályázók köre

 • Őstermelők, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezetek, amennyiben megfelelnek az alábbi feltételeknek:
 • őstermelők esetén életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozók vagy szociális szövetkezet esetén pedig bejegyzett székhelye már a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt, amelyet a működtetési időszak végéig fent kell tartania, és
 • a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján legfeljebb mikrovállalkozásnak minősülő mezőgazdasági termelő, aki/amely igazolja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 3000 euro STÉ, de legfeljebb a 6000 euro STÉ értékű termelési potenciállal (üzemmérettel) kizárólagosan rendelkezik, vagy ezzel megegyező nettó árbevételt ért el mezőgazdasági termelésből vagy mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozásból. Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók.
 • Az üzemméret megállapítása szempontjából a 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók

Támogatható tevékenységek köre

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek

 • A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 4. év végére a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 euró STÉ üzemnagyságot, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót, attól függően, hogy mely tevékenység alapján tette vállalását és kapott Támogatói Okiratot.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

 

Elszámolható költségek köre

 • Egyösszegű átalány alapú elszámolás esetén a kedvezményezett nem köteles elszámolásához / támogatás igényléséhez benyújtani a költség felmerülését alátámasztó dokumentumokat, illetve a NAV felé bejelentett iratmegőrzési helyén sem köteles a kapcsolódó dokumentumokat elkülönítetten tárolni, kezelni, de köteles azokat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően megőrizni.

 

Projekt területi korlátozása

Vidéki térségnek minősül a 6. prioritás alkalmazása szempontjából az a település, ahol közigazgatási jogállástól (város/község) függetlenül:

 • a népesség 10 ezer főnél kevesebb;
 • 10 ezer fő feletti lakossággal rendelkező tanyás települések külterületei;
 • nem jogosult a fenti jellemzők ellenére sem: Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó települések.

 

Támogatás mértéke, összege:

 • Egyösszegű átalány formájában, két részletben, nyújtható támogatás.
 • Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.

Kizáró okok, speciális feltételek
Nem ítélhető meg támogatás

 • aki/amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
 • aki/amely a VP2-6.3.1-16 azonosítószámú Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése című felhívás keretében már rendelkezik hatályos Támogatói Okirattal;
 • akinek azonos az életvitelszerű tartózkodási helye olyan kedvezményezettel, aki a VP2-6.3.1-16 azonosítószámú Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése című vagy a jelen VP2-6.3.1-20 kódszámú felhívás keretében már rendelkezik hatályos Támogatói Okirattal;
 • akinek azonos a székhelye olyan kedvezményezettel, amely a VP2-6.3.1-16 azonosítószámú Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése című vagy a jelen VP2-6.3.1-20 kódszámú felhívás keretében már rendelkezik hatályos Támogatói Okirattal;
 • aki/amely a jelen – VP2-6.3.1-20 kódszámú – felhívás keretében már rendelkezik hatályos Támogatói Okirattal;
 • aki/amely nem rendelkezik a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: MVH eljárási törvény) 28/A. § (2) bekezdés szerinti fizetési számlaszámmal;
 • aki, vagy amely nem rendelkezik az MVH eljárási törvény 28. §-a szerint ügyfél-azonosítóval;
 • aki már részesült az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból – a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához igényelhető támogatásban, figyelemmel az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1305/2013/EU RENDELETÉNEK 19. cikkében foglaltakra.

 

Kötelezettségek

 • A támogatást igénylő életvitelszerű tartózkodási helye, mezőgazdasági szociális szövetkezet esetén pedig annak székhelye a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a jogosult településen, vidéki térségekben volt. Ezen kötelezettségét a kedvezményezett a működtetési időszak végéig köteles fenntartani.
 • Legkésőbb a Támogatói Okirat hatályba lépésétől számított 4. naptári év december 31. napjáig kell teljesíteni az üzleti tervben vállalt kötelezettségeket.
 • A támogatást igénylő a támogatást 5 évre kapja, amely a projekt működtetési időszaka is egyben. A projekt működtetési időszakának kezdete a Támogatói Okirat hatályba lépését követő nap, a vége pedig az attól számított 60. hónap utolsó napja.
 • A Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 9 hónapon belül meg kell kezdeni a projekt végrehajtását
 • A kedvezményezett vállalja, hogy a Támogatói Okirat hatályba lépésétől a záró kifizetési kérelem benyújtását megelőző év január 1-ig mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete nem csökken 3000 euro STÉ érték, vagy a mezőgazdasági termelő tevékenységből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele a 3000 euró alá, attól függően, hogy mely tevékenység alapján tette vállalását és kapott Támogatói Okiratot.
 • Legkésőbb a Támogatói Okirat hatálybalépésétől számított 4. év végére (január 1 – december 31 közötti időszak) a kedvezményezett mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meg kell, hogy haladja a 6000 euro STÉ értéket, vagy a mezőgazdasági termelő tevékenységből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele a 6000 eurót, attól függően, hogy mely tevékenység alapján tette vállalását és kapott Támogatói Okiratot. Erre vonatkozóan a kedvezményezett szakmai beszámolót köteles benyújtani. Az üzleti terv megvalósításával elért üzemméret, árbevétel eredményeket a működtetési időszak végéig (Támogatói Okirat hatályba lépését követő 60. hónap végéig) fenn kell tartani.
 • A projekt működtetési időszakának végéig a kedvezményezett köteles őstermelő, vagy mikrovállalkozásnak és mezőgazdasági termelőnek minősülő egyéni vállalkozó, vagy szociális szövetkezet minősítését fenntartani.
 • Támogatási kérelmet kizárólag az ügyfél-azonosítóval rendelkező támogatást igénylő nyújthat be, a Magyar Államkincstár www.mvh.gov.hu elektronikus felületén.

Bővebb információért keressen bennünket bizalommal!

+36205295153
info@kreativo.hu

1142 Budapest, Szőnyi út 50/a.