Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztéseinek támogatása (GINOP-1.2.9-20)

A Felhívás indokoltsága és célja

A vállalkozások hozzáadott értékének, bevételének és méretének növekedése a gazdasági növekedés alapja. A magyar települések több mint egyharmada a szabad vállalkozói zónák körébe tartozott, valamint a lakosság ötöde élt ilyen területen. A GINOP célkitűzéseinek elérésében fontos szerep jut a szabad vállalkozási zónákban működő vállalkozások fejlesztésének, beruházásaik támogatásának, valamint társadalmi-gazdasági potenciáljuk kibontakoztatásának is. A hazai gazdaság hosszú távú fenntartható növekedésének biztosítása érdekében kiemelten fontos a vállalkozások növekedési potenciáljának javítása, gazdasági teljesítményének erősítése, amelyet azonban hátráltat a kkv szektor hagyományos tőkehiánya, valamint az ebből adódó elavult, hiányos eszköz- és infrastrukturális ellátottsága.

A Felhívás célja a mikro- és kisvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Támogatást igénylők köre
A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetőleg egyéni vállalkozók, amelyek együttesen megfelelnek az alábbi feltételeknek:

 • a Felhívás 1. számú szakmai mellékletben felsorolt, a szabad vállalkozási zónák létrehozásának és működésének, valamint a kedvezmények igénybevételének szabályairól szóló 27/2013. (II. 12.) Korm. rendeletben vagy;
 • a Felhívás 2. számú szakmai mellékletben felsorolt 162 településen valósítják meg fejlesztéseiket.
 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző, teljes üzleti évben minimum 1 fő
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

Kizáró okok, speciális feltételek

 • GINOP 1., 2., és 3. prioritás felhívásai keretében a támogatási kérelem benyújtását megelőzően nem részesülhetett támogatásban (beleértve a támogatói döntésben részesült, de nem megvalósult projekteket is) az a mikro- és kisvállalkozás, amely a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 2.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft.
  Azon mikro- és kisvállalkozások esetében, amelyek a Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítják meg fejlesztésüket, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 10.000.001 Ft, maximum 60.000.000 Ft, ez a feltétel nem releváns.


Támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 1. Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

Választható, önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek

 1. A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés). Az a) tevékenység költségének és a b) tevékenység költségével együtt el kell érnie a projekt elszámolható összköltségének legalább 50%-át).
 2. Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (max. 50%)
 3. Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (max. 20%).
 4. Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek (max. 10%)
 5. Bérköltség-támogatás igénybevétele (max. 50%),
 6. Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el).
 7. Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek

Elszámolható költségek köre:

Személyi jellegű ráfordítás

 • Bérköltség (beleértve a megbízási szerződés alapján fizetendő személyi jellegű kifizetést) a projektre fordított munkaidővel arányosan,
 • A hatályos jogszabályok szerinti, munkáltatót terhelő adók és járulékok. Személyi jellegű ráfordítás az alábbi korlátozások figyelembe vételével számolható el:
 • A munkavállaló havi munkabérének el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot, de az elszámolt, a munkáltatónál felmerülő havi bérköltség nem haladhatja meg a mindenkori garantált bérminimum 1,5-szeresét (munkáltató által fizetendő járulékokkal növelt bruttó bér).
 • A támogatást igénylő az előző pontban meghatározottnál magasabb bér kifizetését is vállalhatja, ebben az esetben azonban a munkáltatónál felmerülő bérköltség mindenkori garantált bérminimum 1,5-szeresét maximális támogatás feletti része nem támogatott, azt a támogatást igénylőnek saját forrásból kell biztosítania.

Beruházás költségei:

Eszközbeszerzés költségei

 • Új eszközök, gépek beszerzése:
 • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű eszközök (100.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is.
 • az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége minimum nettó 100.000 Ft értékben, amennyiben alkalmassá teszi a támogatást igénylő tulajdonában álló, a megvalósítási helyszínen a támogatási kérelem benyújtásakor már meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez,
 • Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű új hardver beszerzése:
 • hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat,
 • hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,
 • telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit.
 • Forgóeszközök költsége:
 • A projektmegvalósításhoz kötődő és indokolt anyagköltség (amelyeket az értékesítendő termékek előállítása vagy a szolgáltatások nyújtása során fognak felhasználni),
 • Fogyóeszközök költsége (minden olyan eszköz, berendezési és felszerelési tárgy, szerszám, munka- és védőruha stb., amelyet a vonatkozó jogszabály – elhasználódási idő és beszerzési ár alapján – fogyóeszköznek nyilvánít). Helyszíni ellenőrzés alkalmával ellenőrzésre kerülhet, hogy a forgóeszközök számvitelileg megfelelő helyre kerültek könyvelésre.

Immateriális javak beszerzésének költségei

 • Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése:
 • A Modern Vállalkozások Programja keretében minősített, csomagolt szoftver beszerzése és annak üzembe helyezésével összefüggő szolgáltatások (pl.: paraméterezés, beállítások, testreszabás, tesztelés stb.) a GINOP-3.2.1-15 projektben minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától. Felhívjuk a támogatást igénylő figyelmét, hogy kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szoftver beszerzése támogatható, amelynek elszámolható költsége maximum a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon közzétett ár lehet. A minősített termékekről, valamint szállítókról a hivatkozott honlapon találhatók információk.
 • A támogatható tevékenységek a) pontja alapján beszerezhető új eszközökhöz, gépekhez tartozó szoftver, mely a beszerzendő gép rendeltetésszerű használatához szükséges. A szállító fejlesztővel való kapcsolatát igazoló alátámasztó dokumentumot csatolni szükséges a 6. a) pont szerint.
 • Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségek, amennyiben megfelel az alábbi feltételeknek:
 • amennyiben a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény előírásai szerinti terv szerinti értékcsökkenési leírás alá esik azokat szokásos piaci feltételek mellett, a vevőtől független harmadik féltől vásárolják meg,
 • azok a mikro és kisvállalkozások esetén legalább három évig a beruházó eszközei között szerepelnek és ahhoz a projekthez kapcsolódnak, amelyhez a támogatást nyújtották.
 • Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó domain név, a hozzá tartozó webtárhely és honlapkészítés:
 • Domain név regisztráció és a hozzá tartozó webtárhely egyszeri díja (amennyiben a támogatást igénylő még nem rendelkezik regisztrált domain névvel).
 • A domain név regisztrációhoz kapcsolódó honlapkészítés (kötelező projektelem, ha domain regisztrációra is igényel támogatást és csak abban az esetben, amennyiben a támogatást igénylő még nem rendelkezik regisztrált domain névvel.

Építéshez kapcsolódó költségek:

A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás:

 • ingatlan építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges).

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei:

Képzéshez kapcsolódó költségek

A vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés igénybevételének költsége:

 • Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj).

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége

 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége a „Széchenyi 2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv KTK 2020” szerint.

Általános (rezsi) költségek:

 • Általános (rezsi) költségek:
 • a felsorolt közüzemi szolgáltatások költsége és díja: víz, gáz, elektromos áram, távhő, telefon, internet az általános (rezsi) költségnek közvetlenül kapcsolódnia kell a projekt végrehajtásához.

Előleg igénylése

Az igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt, vissza nem térítendő támogatás legfeljebb 25%-a.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt megvalósítására 18  hónap áll rendelkezésre.

A támogatási kérelem benyújtásának időtartama

A támogatási kérelmek benyújtására 2021. január 19-től 2021. február 18-ig van lehetőség.

Kötelező vállalások

A támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházás megkezdésekor már létező munkahelyeket, továbbá a beruházással létrejött legalább egy új munkahelyet a fenntartási időszak végéig fenntartja (a projekt fizikai befejezését követő első teljes lezárt üzleti év végéig).

Támogatás mértéke:

Támogatás összege:

az 1. és 2. számú mellékletében felsorolt, mindkét településlistán szereplő településekre vonatkozóan a támogatást igénylő dönt, hogy melyik kategóriában nyújt be támogatási kérelmet.

Bővebb információért keressen bennünket bizalommal!

+36205295153
info@kreativo.hu
1142 Budapest, Szőnyi út 50/a.