Építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás

Építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatás

„ÉPÍTŐ-5.2021.5”

-2021/1-

A pályázatok benyújtása 2021. február 15. 8:00 órától 2021. március 5-ig lehetséges.

Támogatás célja

A hazai kis- és középvállalkozások, továbbá 1-9 fő létszámú, főtevékenységként tervezési, egyéb mérnöki tevékenységet ellátó mikrovállalkozások versenyképesség-növekedését segíti, ha megfelelő forrásokkal rendelkeznek modern technológiák alkalmazásához, olyan eszközök beszerzéséhez, amelyekkel munkafolyamataik egyszerűsíthetőek, a termelési kapacitásaik pedig növelhetőek. Gyorsabb, jobban tervezhető építőipari kivitelezés az elvárás, amely egyértelműen hozzájárulhat a hatékony munkavégzéshez. A technológiai korszerűsítés támogatása az ágazat kapacitáshiányát is részben ellensúlyozni tudja, gyakorlatilag a munkaerő-kiváltás lehetőségét teremti meg.

A támogatott beruházásnak olyan fejlesztést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, a versenyképességet és az erőforrás-hatékonyságot.

A 2018/1.; 2018/2.; 2019/1. és 2019/2. Támogatási program keretében támogatási kérelmet benyújtott vállalkozások is nyújthatnak be támogatási kérelmet a támogatáshalmozás szabályainak figyelembevételével.

Az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. az építőipari ágazat technológiai korszerűsítésére, hatékonyságának növelésére irányuló támogatásra vonatkozóan 10.429.567.827,- Ft keretösszegig biztosít forrást.

Pályázók köre

 • Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a Kkv. törvény szerinti kis- és középvállalkozások (ide nem értve a mikrovállalkozásokat), amennyiben:
 • 41.20-43.99 TEÁOR közötti tevékenységet folytatnak, 16, 23, 24. TEÁOR, illetve a 22.21, 22.23, 25.11, 25.12, 25.21, 25.29, 25.61, 25.62, 25.72, 25.93, 25.94, 27.12, 27.31, 27.32, 27.33, 27.40, 27.90, 28.14 TEÁOR szerinti építési termék gyártási tevékenységet folytatnak,
 • alkalmazotti létszáma 10 és 249 fő között van, és legalább 10 fős létszámot a fenntartási időszak teljes időtartama alatt fenntart,
 • legalább két teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,
 • vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet a beruházás befejezésének időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,
 • a támogatás ösztönző hatásokkal bír,
 • átlátható szervezetnek minősül (megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltaknak), és
 • a 2019. évben teljes munkaidőben alkalmazásában állók havi bruttó átlagkeresete a 287.851 Ft-ot eléri.
 • Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező, a Kkv. törvény szerinti mikro vállalkozások, amennyiben:
 • főtevékenységként a 71.11. 71.12 vagy 71.20. TEÁOR tevékenységi területen működnek, amennyiben a projekt (megvalósítandó fejlesztés) olyan tervezési tevékenység, amely elválaszthatatlanul kapcsolódik az építőipari tevékenység megvalósításához,
 • alkalmazotti létszáma 1-9 fő között van,
 • legalább két teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik,  
 • vállalja, hogy a beruházással létrehozott tevékenységet a beruházás befejezésének időpontjától számított legalább öt évig fenntartja,
 • a támogatás ösztönző hatásokkal bír,
 • átlátható szervezetnek minősül (megfelel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjában foglaltaknak), és
 • a 2019. évben teljes munkaidőben alkalmazásában állók havi bruttó átlagkeresete a 287.851 Ft-ot eléri;

Kizáró okok, speciális feltételek

 • Nem nyújtható támogatás, ha a támogatási igény:
 • vállalkozásban történő részesedés szerzésére irányul,
 • benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van, kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
 • benyújtója nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, azaz a költségvetési támogatás igénylésének időpontját megelőző két éven belül
 • ismételten,
 • a korábbival azonos és
 • ugyanazon telephelyen elkövetett jogsértés miatt sújtott bírsággal az adóhatóság, illetve a bíróság, vagy a bírság megállapítására irányuló eljárás a támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban van,
 • benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére, vagy a befektető nem vállalja, hogy bérleti, illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre állását igazolja,
 • nem felel meg a kiírás keretében nyújtott, a Tájékoztató 1. sz. mellékletében található, egyes támogatási kategóriákra vonatkozó szabályoknak.
 • benyújtója nem felel meg az Áht. 48/B. §-ában és 50. §-ában meghatározott követelményeknek,
 • benyújtója jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb – a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott – eljárás alatt áll,
 • benyújtója a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett.
 • Költségként nem számolható el olyan eszköz beszerzése, amelynek kérelmező európai uniós vagy költségvetési forrásból történő beszerzésére már támogatást kapott vagy ilyen igénye elbírálás alatt áll és arra vonatkozó kérelmét nem vonja vissza.

Kötelezettségek

 • A támogatást igénylő – a projekt támogatása esetén – a projektet a Támogatói Okiratban vállalt feltételek mellett az érintett régióban legalább a támogatott projekt befejezését követő öt évig köteles fenntartani. A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.
 • A projekt megvalósításának (záró szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtását is magába foglaló) végső határideje a Támogatói Okirat közlésétől számított 1 év, de legkésőbb 2022. június 30. napja.
 • A beruházás elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a beruházás támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Tájékoztatóban rögzített elszámolható költségek között és megfelelnek az egyes támogatási kategóriákra vonatkozó szabályoknak.

Támogatható tevékenységek köre

A támogatás célja vissza nem térítendő támogatással az építőipari kis- és középvállalkozások, továbbá 1-9 fő létszámú, főtevékenységként tervezési, egyéb mérnöki tevékenységet ellátó mikrovállalkozások technológiai fejlesztéseinek, gépbeszerzéseinek, szoftvereknek, BIM rendszert támogató eszközeinek, újraiparosítási célt szolgáló beruházásainak finanszírozása, amely által a vállalkozások hatékonysága, termelékenysége javul.

A megvalósítandó fejlesztés ezen támogatás keretében összefoglalóan projektnek minősül. A fejlesztendő tevékenység – a cégbíróság által bejegyezett – TEÁOR szám szerinti 41.20 – 43.99 közötti, a 16, 23, 24. TEÁOR, illetve a 22.21, 22.23, 25.11, 25.12, 25.21, 25.29, 25.61, 25.62, 25.72, 25.93, 25.94, 27.12, 27.31, 27.32, 27.33, 27.40, 27.90, 28.14 TEÁOR szerinti építési termék gyártási tevékenység, valamint a 71.11 tevékenység, illetve a 71.12, 71.20 tevékenységi körök, amennyiben a projekt (megvalósítandó fejlesztés) elválaszthatatlanul kapcsolódik az építőipari tevékenység hatékonyság, termelékenység javításához.

Az előirányzat terhére kis- és középvállalkozások részére legalább 25 millió forint, legfeljebb 400 millió forint, mikro-vállalkozások részére legalább 8 millió forint, legfeljebb 50 millió forint összegű támogatás nyújtható.

A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a Támogatói Okiratban kerül meghatározásra és rögzítésre.

Az előirányzat terhére az alábbi tevékenységek támogathatók:

 1. a meglévőnél magasabb minőséget biztosító gépek és szerszámok beszerzése,
 2. meglévő gépek minőségének fejlesztése kiegészítő eszközökkel,
 3. termelési folyamat alapvető megváltoztatására irányuló induló beruházások,
 4. információs technológia-fejlesztés,
 5. új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how-beszerzések,
 6. a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költsége,
 7. immateriális javak beszerzése,
 8. a c) és e) pontokhoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházás, i) a c) és e) pontokhoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó beruházás,
 9. belső, szakmai képzések támogatása.

A támogatandó tevékenység által megvalósuló projektek a vállalkozás termelési vagy tervezési hatékonyságának javítását, az innovációt, a technológiai korszerűsítést, a gyártástechnológiai kapacitáshiány oldását kell, hogy szolgálják.

A támogatandó tevékenység eredménye az alábbiak legalább egyike:

 1. új ismeret vagy technológia hasznosítása,
 2. jelentős teljesítmény-növekedés,
 3. a termelés költségeinek csökkentése, anélkül, hogy a teljesítmény csökkenne,
 4. új vagy alapvetően átdolgozott termékek, szolgáltatások és eljárások legalább hazai piacra vitele.
 5. magyar építési termék népszerűsítése.

A támogatandó tevékenységek az alábbi támogatás kategóriák alatt támogathatók. A támogatási kategóriára vonatkozó részletes szabályokat az 1. számú melléklet tartalmazza:

 • csekély összegű támogatás,
 • regionális beruházási támogatás,
 • kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás,
 • kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás,
 • képzési támogatás.

Elszámolható költségek

I.   A tevékenységhez kapcsolódó költségek

 • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök bekerülési értéke;
 • telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit;
 • alkalmazások, szoftverek, alapszoftverek beszerzése és a beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások;
 • a szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzésének, érvényesítésének és védelmének költségei;
 • immateriális javak különös tekintettel a fejlesztési szoftverekre költségei, valamint a testreszabás költségei;
 • a migrációs (adatok is) fejlesztések költségei;
 • az a)-e) pontokhoz kapcsolódó betanítás költsége (közvetlenül a beszerzett szoftverhez, eszközökhöz kapcsolódva);
 • beruházás-lebonyolítói, valamint BIM képzésen való részvétel költsége;
 • szakmai fordítás, szakértői közreműködés költsége;
 • belső képzésekhez kapcsolódó kiadások (beleértve a képző belső humánerőforrás költségét is).

A TEÁOR szám szerinti 71.11, 71.12, 71.20 tevékenységi körű vállalkozások kivételével az immateriális javak az elszámolható költségek legfeljebb 50%-át tehetik ki.

II. Közbeszerzési eljárások lefolytatásához kapcsolódó költségek – kizárólag de minimis jogcímen elszámolható

 • közbeszerzési szakértő díja közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység;
 • közbeszerzési eljárás díja.

III. Innovációs, technológiai audit költsége (kis- és középvállalkozásoknak nyújtott innovációs támogatás vagy de minimis jogcímen támogatható):

 • a projekt műszaki tartalmának innovációs szempontból történő auditálása, felülvizsgálata, az innovációs tartalom meghatározása;
 • innovációs, technológiai szempontú felülvizsgálatot a projekt megvalósítása során a záró szakmai beszámoló benyújtásáig szükséges elvégezni;
 • a tevékenységet innovációs minősítési rendszerrel rendelkező mentor vagy innovációs tanácsadó végezheti;
 • innovációs szakértői, tanácsadói szolgáltatás költsége.

IV. A támogatott beruházáshoz kapcsolódó projektmenedzsment költségei az elismerhető költségek max. 5%-ának mértékéig (kizárólag de minimis jogcímen támogatható):

 • a támogatott beruházáshoz kapcsolódó belső projektmenedzsment humánerőforrás költsége;
 • a támogatott beruházáshoz kapcsolódó megbízási, szolgáltatási típusú szerződésekhez kapcsolódó projektmenedzsment költsége.

Amennyiben a kedvezményezettnek – a 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról alapján – a támogatással megvalósuló beruházással kapcsolatosan ÁFA levonási joga van, a beruházásra jutó ÁFA összege a támogatás szempontjából nem elszámolható kiadásnak minősül.

Az elszámolható költségek körénél figyelembe kell venni a támogatási kategóriára vonatkozó szabályokat is, amelyeket az 1. melléklet tartalmazza.

Biztosíték

A Támogatói Okirat biztosítékaként kedvezményezett a támogatási összeg mértékéig biztosíték nyújtására köteles, amelyet az előleg igénylés során az előleg folyósítási kérelem benyújtásával egyidejűleg szükséges postai úton a Támogatónak megküldenie. A Támogatott a fenntartási idő (5 év) végét követő 60. napig hatályos, biztosítékot nyújt az alábbiakban részletezett feltételek figyelembe vételével.

Biztosíték lehet:

 1. a kedvezményezett valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó, a támogató javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata,
 2. óvadék,

Ha a támogatás a megítélt összegnél alacsonyabb összegben kerül folyósításra, és a támogatást igénylő a számára nem folyósított összeg igénybevételéről írásban lemond, a 14 támogatást igénylő a támogató előzetes jóváhagyásával jogosult a folyósított támogatási összeg 100%-ára vonatkozó biztosítékkal kiváltani a folyósítás előtt benyújtott biztosítékot.

A támogatás folyósítása, támogatási előleg

A támogatott a megítélt támogatási összegből egyszeri előlegben részesíthető, melynek mértéke a megítélt támogatás 75 %-a lehet. A fennmaradó támogatási összeg a záró szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadását követően a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint utólag, egyösszegben kerül kifizetésre.

Támogatás mértéke:

A támogatás mértéke minden kedvezményezett esetén egyedileg, a benyújtott kérelem szakmai tartalmának értékelése alapján a támogatói döntésben kerül meghatározásra és a Támogatói Okiratban kerül rögzítésre:

 • Csekély összegű támogatás esetén: max. 100%, de maximum 200 ezer eurónak megfelelő forintösszeg
 • Regionális beruházási támogatás esetében:

a) az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%,

b) a Közép-Dunántúl régióban 35%,

c) a Nyugat-Dunántúl régióban 25%,

d) a Közép-Magyarország régióban

da) Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken 35%, valamint

db) Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken 20%.

A területi besorolásonként meghatározott támogatási intenzitások a kisvállalkozások beruházásai esetében 20 százalékponttal, a középvállalkozások beruházásai esetében 10 százalékponttal növelhetők.

 • Kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás
 • kisvállalkozás esetén: max. 20%
 • középvállalkozás esetén: max. 10%
 • Kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás: max. 50% (innovációs tanácsadásra és támogató szolgáltatásokra nyújtott támogatás esetén max. 100%, feltéve, hogy bármely hároméves időszak alatt az innovációs tanácsadásra és támogató szolgáltatásokra nyújtott támogatás teljes összege nem haladja meg vállalkozásonként a 200 000 EUR-t.)
 • Képzési támogatás: max. 50%
 • megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén 10 százalékponttal,
 • középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,
 • kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal növelhető.

Támogatás összege:

 • Kis- és Középvállalkozások részére: min. 25 millió Ft, max. 400 millió Ft.
 • Mikro vállalkozások részére: min. 8 millió Ft, max. 50 millió Ft.

Bővebb információkért keressen bennünket bizalommal:

Dr. Juhász Szabolcs +36/20 529-5153
Juszt András +36/30-609-8298