Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszközfejlesztése

A pályázatok benyújtása  2021. december 17-ig lehetséges.

Támogatás célja
A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése, a vidéki térségekben élők egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátásán, a helyi termelők piacra jutásának elősegítésén- és a helyi alapanyagok felhasználásának támogatásán keresztül a helyi gazdaság fejlesztése. A kisléptékű infrastrukturális és eszközberuházások megvalósításával biztosítható a helyi termelők és a lakosság folyamatos összekapcsolása.

Pályázók köre: Vidéki térségekben működő

 • települési önkormányzatok,
 • települési nemzetiségi önkormányzatok és
 • nonprofit szervezetek

 

Támogatható tevékenységek köre

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

 • Eszközbeszerzés: a helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek működtetéséhez szükséges rögzített vagy mobil eszközök beszerzése.
 • Támogatható termékkörök: hűtőpultok, hűtők, láda- és rekeszmosó/fertőtlenítő gépek, zárható asztalok beszerzése.

 

Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek

 • Építési projektelemet tartalmazó beruházás esetén: komplex projektarányos akadálymentesítés a fejlesztéssel érintett épület/épületrész közforgalom előtt nyitva álló helyisége(i) tekintetében, amennyiben az(ok) jelenleg még nem akadálymentesített(ek);
 • mobil eszközök beszerzése esetén a 3.1.2.2. fejezet p) pontja szerinti fejlesztés;
 • tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

A helyi termékértékesítő piaci, vásári szolgáltatásokhoz szükséges:

 • Helyiségek (pl. hűtőkamra, raktár, stb.) felújítása, kialakítása, létrehozása;
 • fedett és fedetlen elárusítóhelyek felújítása, kialakítása, létrehozása;
 • üzlethelyiségek felújítása, kialakítása, létrehozása;
 • kültéri kézmosó és fertőtlenítő egységek felújítása, kialakítása, létrehozása;
 • a mérlegelést, illetve a ki- és berakodást segítő eszközök gépek, berendezések beszerzése; f) szükséges kiegészítő infrastruktúra kiépítése: villamos energia- és vízellátáshoz kapcsolódó hálózat, szennyvízelvezetés fejlesztése, kiépítése;
 • megújuló energiaforrást hasznosító technológiák kialakítása a projekt által érintett épület(ek) tekintetében (Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból; napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és 7 hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása.);
 • a helyi termékértékesítő piachoz vagy vásártérhez kapcsolódó immateriális javak beszerzése, fejlesztése;
 • a felhívás 5.5. pontjában felsorolt úgynevezett általános költségekhez kapcsolódó tevékenységek: projekt-előkészítés, terület-előkészítés, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele, könyvvizsgálói szolgáltatás igénybevétele, projektmenedzsment.

 

Elszámolható költségek köre

 • Projekt előkészítés költségei
 • Beruházások
 • Immateriális javak beszerzése
 • Szolgáltatásvásárlások költsége
 • Projektmenedzsment költségekA felhívás keretében az alábbi, önállóan nem támogatható tevékenységek a projekt elszámolható költségének maximum 20 %-áig támogathatóak:
 • Gépjármű beszerzése: funkcionálisan hűtő- és fagyasztó autó, áruszállító gépjárművek (kivéve személygépjármű, valamint mezőgazdasági erő- és munkagépek);
 • food truck beszerzése;
 • a területhez kapcsolódó út, járda, parkoló kialakítása (telekhatáron belül és a fejlesztéssel érintett ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó helyrajzi számon);
 • parkosítás, zöldterület fejlesztése, kialakítása, kivéve egynyári és kétnyári növények beszerzése.A felhívás keretében az alábbi, önállóan nem támogatható tevékenységek a projekt elszámolható költségének maximum 10 %-áig támogathatóak:
 • Szelektív gyűjtést biztosító hulladéktárolók kialakítása (amennyiben még nem áll rendelkezésre);
 • használati térelemek (pl. köztéri pad, korlát, hulladékgyűjtő edény stb.) beszerzése;
 • vagyonvédelmet célzó beruházások (pl. kerítés, kamerarendszer stb.);
 • a projekthez közvetlenül kapcsolódó kerékpártároló kialakítása;
 • a projekthez közvetlenül kapcsolódó infokommunikációs rendszerek beszerzése és kiépítése;
 • szociális és hatósági helyiségek kialakítása, felújítása (beleértve a vásárlói mosdókat is), technikai felszerelése (pl.: gombavizsgáló helyiség kialakítása, irodatechnikai eszközök és felszerelések beszerzése stb.)

Kizáró okok, speciális feltételek
Nem ítélhető meg támogatás:

 • a Helyi gazdaságfejlesztés című, TOP-1.1.3-15 kódszámú felhívás keretén belül ugyanezen célra támogatásban részesült az adott megvalósítási hely tekintetében;
 • amennyiben ugyanazon megvalósítási hely tekintetében olyan tevékenységet, illetve beruházást kíván megvalósítani, amelyre a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 azonosítószámú Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című felhívás kapcsán már rendelkezik Támogatói Okirattal;
 • amennyiben ugyanazon megvalósítási hely tekintetében olyan tevékenységet, illetve beruházást kíván megvalósítani, amelyre a Vidékfejlesztési Program 19.2.1. alintézkedése (A közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégia szerinti műveletek végrehajtásának támogatása) kapcsán meghirdetett helyi felhívásokon keretében már rendelkezik Támogatói Okirattal;
 • aki olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a jelen felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
 • aki részben vagy egészben olyan megvalósítási helyen kívánja a projektet végrehajtani, amely:
 • az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X.18.) FVM rendelet, vagy
 • az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és –fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 102/2012. (X.1.) VM rendelet alapján támogatásban részesült, illetve
 • január 1-jét követően ugyanazon megvalósítási hely és ugyanazon tevékenység vonatkozásában uniós, illetve hazai támogatásban részesült, a fenntartási kötelezettségét nem teljesítette és/vagy annak időtartama a támogatási kérelem benyújtásáig még nem járt le.

 

 • Az alábbi szempontok szerint nem nyújtható támogatás:
  Csekély összegű támogatás:
 • a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez;
 • elsődleges mezőgazdasági termeléshez;
 • azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben – a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy – a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
 • exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;
 • ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé;
 • azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget;
 • olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi;
 • a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások számára nyújtott támogatás teherszállító járművek megvásárlására.Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás:
 • a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúra-termékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez;
 • elsődleges mezőgazdasági termeléshez;
 • azon támogatást igénylő részére, amely azt mezőgazdasági termékek feldolgozásához vagy forgalmazásához használja fel, amennyiben – a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy – a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ;
 • nehéz helyzetben lévő vállalkozás részére;
 • exporttal kapcsolatos tevékenységhez, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;
 • ha azt import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé; 21
 • a 2010/787/EU tanácsi határozat hatálya alá tartozó versenyképtelen szénbányák bezárásához;
 • azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget;
 • olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi;
 • repülőtéri infrastruktúrához;
 • kikötői infrastruktúrához;
 • dedikált infrastruktúra fejlesztéséhez;
 • olyan infrastruktúrához, amelyre a 651/2014/EU bizottsági rendelet egyéb cikke alapján (a 14. cikk szerinti regionális beruházási támogatás kivételével) nyújtható támogatás.

 

Kötelezettségek

Általános elvárások:

 • A fejlesztés során az önállóan támogatható tevékenységek alá tartózó beruházási elemek közül legalább egyet meg kell valósítani.
 • A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.
 • A beszerezni kívánt eszközöknek meg kell felelniük a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak, környezetvédelmi előírásoknak.
 • A projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó, kereskedőnek vagy gyártónak minősülő szállítótól kell vásárolni, a vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételek biztosítása mellett.Az építéssel kapcsolatos engedélyeztetéssel, dokumentumokkal kapcsolatban a kedvezményezettnek az alábbiakat kell figyelembe venni:
 • Engedély- vagy bejelentés-köteles építési tevékenység esetében a támogatási kérelemhez elegendő az engedélyezési eljárás megindítását igazoló dokumentumot, valamint a hatósághoz benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt csatolni. Nem engedélyköteles építési tevékenység esetén csatolni szükséges a hatósági szolgáltatás iránti kérelem keretében megkért, az illetékes építésügyi hatóság által kiadott nyilatkozatot arról, hogy az építés nem engedélyköteles, valamint a hatósági szolgáltatás iránti kérelem mellékleteként benyújtott építészeti-műszaki tervdokumentációt.
 • Legkésőbb az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a kedvezményezett nevére szóló jogerős építési engedélyt – beleértve az engedélyezési záradékkal ellátott építészetiműszaki tervdokumentációt és műszaki leírást.

Projekt megvalósításával, technológiai fejlesztéssel kapcsolatos elvárások:

 • Biomassza felhasználásával nem kapcsolt hőenergia-termelést megvalósító technológia alkalmazása esetén a berendezés hatásfokának legalább 70%-osnak kell lennie.

 

Projekt területi korlátozása

A beruházások megvalósítására a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken (3. és 4. számú melléklet) van lehetőség. A Vidékfejlesztési Program értelmében nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások.

 

Támogatás mértéke, összege:

Települési önkormányzat esetében:

A támogatás max. összege Max. támogatási intenzitás Max. támogatási intenzitás Max. támogatási intenzitás Max. támogatási intenzitás
A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő település nem besorolt kedvezményezett fejlesztendő komplex programmal fejlesztendő
100 millió Ft. 85% 90% 90% 95%

Települési nemzetiségi önkormányzat és nonprofit szervezet esetében:

A támogatás max. összege Max. támogatási intenzitás Max. támogatási intenzitás Max. támogatási intenzitás Max. támogatási intenzitás
A 290/2014. (XI.26.) Korm. rendelet szerinti kategóriába tartozó járásban lévő település nem besorolt kedvezményezett fejlesztendő komplex programmal fejlesztendő
100 millió Ft. 75% 85% 90% 95%