Önkormányzatok számára kiírt pályázatok

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális- és eszközfejlesztése 

A felhívás elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése, a vidéki térségekben élők egészséges, jó minőségű élelmiszerrel való ellátásán, a helyi termelők piacra jutásának elősegítésén- és a helyi alapanyagok felhasználásának támogatásán keresztül a helyi gazdaság fejlesztése. A kisléptékű infrastrukturális és eszközberuházások megvalósításával biztosítható a helyi termelők és a lakosság folyamatos összekapcsolása.

Pályázók köre: Vidéki térségekben működő települési önkormányzatok, települési nemzetiségi önkormányzatok és nonprofit szervezetek.

Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek:

  • Eszközbeszerzés: a helyi termékértékesítést szolgáló piacok, vásárterek működtetéséhez szükséges rögzített vagy mobil eszközök beszerzése.
  • Támogatható termékkörök: hűtőpultok, hűtők, láda- és rekeszmosó/fertőtlenítő gépek, zárható asztalok beszerzése.

 Önállóan nem támogatható, kapcsolódó tevékenységek:

  • Építési projektelemet tartalmazó beruházás esetén: komplex projektarányos akadálymentesítés a fejlesztéssel érintett épület/épületrész közforgalom előtt nyitva álló helyisége(i) tekintetében, amennyiben az(ok) jelenleg még nem akadálymentesített(ek);
  • mobil eszközök beszerzése esetén a 3.1.2.2. fejezet p) pontja szerinti fejlesztés;
  • tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése

Projekt területi korlátozása: A beruházások megvalósítására a Vidékfejlesztési Program szerinti vidéki térségekben található településeken (3. és 4. számú melléklet) van lehetőség. A Vidékfejlesztési Program értelmében nem támogathatóak Budapest és a budapesti agglomerációhoz tartozó településeken végrehajtott beruházások.

A támogatás max. összege: 100 millió forint
A támogatás intenzitása: 75-95 %

A pályázatok benyújtása  2021. december 17-ig lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése

A felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének javítása, az alapvető szolgáltatások elérhetőségének fejlesztése, a földrajzi mobilitás elősegítése, ezeken keresztül a térség gazdaságának fejlesztése.

A támogatási kérelmek benyújtására 2017. 01. 06. naptól 2019. 01. 10. napig van lehetőség.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

A felhívás célja a vidéki térségekben élők életminőségének a javítása, a vidéki települések vonzóbbá tétele olyan fejlesztések által, melyek a helyi szükségletek mértékéhez igazítva tényleges közösségi jellegű funkciókkal és használattal bírnak. Kiemelt célkitűzés az energia- és erőforrás hatékonyság növelése, illetve az alapvető szolgáltatásokhoz és a közösségi élet feltételeihez való hozzáférés javítása a közösségi terek létrehozásával és fejlesztésével.

A maximálisan igényelhető támogatás összege

  • az állami vagy önkormányzati funkciót nem magában foglaló közösségi funkciókat ellátó létesítmények energetikai korszerűsítése, illetve a megújuló energia hasznosítását célzó fejlesztés esetén maximum 50 millió Ft
  • településképet meghatározó épületek külső felújítása: a fejlesztéssel érintett épület, épületek, épületrészek külső felújítása esetén maximum 50 millió Ft.
  • többfunkciós közösségi tér/szolgáltató központ létrehozása, fejlesztése esetén maximum 30 millió Ft.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 28. naptól 2018. év 03. hó 27. napig van lehetőség.
Ezen időszak alatt a 2016.07.31. határnapig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Egyedi szennyvízkezelés

Az intézkedés átfogó célja a vidéki települések épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése. Az intézkedés célja, hogy a szennyvízkezelés megfelelő megválasztásával a vidéki települések környezetterhelése csökkenjen, valamint jelentősen hozzájárul a vidéki életminőség javításához.
Jelen pályázati felhívás lehetőséget nyújt a 2 000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető települések, településcsoportok számára, a 2 000 lakosegyenérték alatti vidéki településeknek, valamint a 2 000 lakosegyenérték alatti településrészek esetében az autonóm természetközeli, illetve egyedi szennyvíztisztítási megoldások létesítésre.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 155 millió Ft.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.04.15-től – 2018.04.16-ig lehetséges. Ezen időszak alatt az alábbi
értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
Az első szakasz zárása: 2016.06.15.
A második szakasz zárása: 2016.10.14.
A harmadik szakasz zárása: 2017.03.14.
A negyedik szakasz zárása: 2017.10.13.
Az ötödik szakasz zárása: 2018.04.16.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Zöld város kialakítása

Jelen felhívás célja a vállalkozói tevékenységek ösztönzése, a vállalkozások és befektetők, valamint a lakosság számára vonzó, ugyanakkor környezetileg fenntartható városi környezet, települési arculat kialakítása, olyan technológiák, módszerek alkalmazásával, amelyek környezet- és természetvédő módon biztosítják a megépített infrastruktúra és a település működését.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Leromlott városi területek rehabilitációja

A felhívás célja javítani a szegregált vagy szegregációval veszélyeztetett területeken élő, hátrányos helyzetű lakosság életkörülményeit az épített környezet minőségi megújításával, valamint a szociális szolgáltatásokra irányuló komplex tevékenységekkel.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok

Jelen felhívás célja a hátrányos helyzetű emberek számára elérhetővé tenni a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és szociális munkát biztosító programokat.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

 

Helyi gazdaságfejlesztés

Jelen felhívás célja a helyi önkormányzatok, önkormányzati tulajdonú vállalkozások, illetve önkormányzati tulajdonú non-profit gazdasági társaságok számára a térségi gazdasági környezet fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítése érdekében.

A felhívás a következő tevékenységeket támogatja:
– Helyi termelők, helyi piacra jutásának támogatása
– Önkormányzati, saját közétkeztetési célokat szolgáló fejlesztések támogatása (iskola, önkormányzati intézmények konyhája)
– Helyi termékek piacra jutását segítő agrár-logisztikai fejlesztések támogatása gyűjtőpont jelleggel

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5 millió forint, maximum 500 millió forint.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016.február 29-től lehetséges

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!

A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

A felhívás célja a gyermekjóléti alapellátásokhoz (bölcsőde, mini bölcsőde, családi bölcsőde), valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése valamint a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok segítése, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 millió forint, maximum 400 millió forint

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 21-től 2016. május 23-ig lehetséges.

Bővebb információért keresse munkatársainkat bizalommal!