Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása

A pályázatok benyújtásának határideje:

Ötödik szakasz: 2022. június 15. – 2022. június 28.

Hatodik szakasz: 2022. június 29. – 2022. július 12.

Hetedik szakasz: 2022. július 13. – 2022. július 26.

Támogatás célja

A Felhívás célja a tavaszi fagykár elleni védekezés támogatása a tavaszi fagykárból adódó termelési kockázatok csökkentése, kiküszöbölése érdekében. A Felhívás a magas költséget kitevő kármegelőző beruházások megvalósításához kíván támogatást nyújtani a termésbiztonság növelése érdekében. A Felhívás szem előtt tartja az EU kármegelőzésre irányuló törekvéseit, valamint a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia megelőzési elvét, mely szerint a veszteségekkel fenyegető jelenségek megelőzésének költsége akár több nagyságrenddel is kisebb, mint a bekövetkezett kár helyreállításának várható ráfordítása. A támogatás lehetőséget biztosít a gazdák számára olyan technológiai fejlesztések végrehajtására, amelyek használatával képesek lesznek elhárítani, vagy mérsékelni a tavaszi fagykárokat. A technológiai fejlesztések eredményeképpen növekszik a termésbiztonság és javul a jövedelmezőség.

Pályázók köre

 • Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 9. számú szakmai mellékletben megadott, 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján elfogadott, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret. Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás 5. számú mellékletét képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által 14 földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, (a Felhívás 5. számú melléklete szerint) amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját.

Amennyiben kormányhivatal által leigazolandó területtel nem rendelkezik, a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg az elektronikus kérelembenyújtó felületen nyilatkozik arról, hogy az igazolás kiállítása nem releváns.

 • Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni.

Amennyiben hatósági állatorvos által leigazolandó állatokkal nem rendelkezik, a támogatást igénylő a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg az elektronikus kérelembenyújtó felületen nyilatkozik arról, hogy az igazolás kiállítása nem releváns.

 • Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében – amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik – a CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában kell az üzemméretet meghatározni. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie:
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 8. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.
 • Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében – amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik – a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.

A Felhívás keretében támogatási kérelem benyújtására az alábbiak szerint meghatározott kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

 • Kollektív projektnek a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt minősül.
 • Termelői csoport és termelői szervezet esetén a csoportban részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Továbbá a csoportban részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában.
 • Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet a 4.1.1. a) és b) pontokban rögzített előírásokat önmagában (a szövetkezet saját üzemmérete és árbevétele) vagy a tagjain keresztül (a termelői csoportra és termelői szervezetre vonatkozó szabályozás szerint) is teljesítheti. A 4.1.1. a) és b) pontban teljesítésre választott módot (önmagában vagy TÉSZ/TCS szabályozás szerint) egy támogatási kérelmen belül egységesen kell alkalmazni.
 • A szociális szövetkezeteknek a 4.1.1. a) és b) pontokban rögzített előírásokat önmagukban szükséges teljesíteniük.

A Felhívás keretében konzorciumi formában támogatási kérelem benyújtására nincs lehetőség

Kizáró okok, speciális feltételek

Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére, aki

 • olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a jelen felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;

Kötelezettségek

 • A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam
 • A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
 • A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek
 • Fix telepítésű légkeverő esetében a támogatás abban az esetben folyósítható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az ÁÚF 7. pontjában foglaltaknak megfelelnek, és a projekt szempontjából ennek megfelelően rendezett tulajdoni és/vagy használati viszonyokat a támogatást igénylő biztosítja és igazolja a támogatási kérelem benyújtásával egyidejűleg.
 • Fenntartási kötelezettség
 • A Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. december 17-ei 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.
 • Biztosítékok köre
 • EMVA-forrásból nyújtott támogatás esetében kizárólag előleg fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.

Támogatható tevékenységek köre

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek

 • Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása:
 • Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése: rögzített (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések, autonóm hőtermelő berendezések (fagyvédelmi kályhák, más fűtőberendezések), továbbá vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek (füstölő, ködképző berendezések, légkeverő, valamint fagyvédelmi gépek).

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése (a tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos előírásokat az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza)

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Az elszámolható költségek köre  b) pontban felsorolt általános költségek.
 • A projekt keretében beszerzésre kerülő tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszközhöz, berendezéshez, technológiához kapcsolódó vagyonvédelmi eszközök beszerzése: kamerarendszer, tároló konténer beszerzése – a Felhívás 5.7 pontjának figyelembevételével.
 • Legalább levegő hőmérséklet és páratartalom mérésére alkalmas meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása

Nem támogatható tevékenységek

 • – jégeső-elhárító – például rakéta alapú vagy talajgenerátoros – rendszer, illetve a VP3-5.1.1.2- 16 kódszámú felhívás keretei között támogatott rendszer kialakítása, fejlesztése,
 • aszály kárnemhez kapcsolódó beruházás, valamint egyéb kárnemek hatásainak csökkentésére szolgáló öntözési infrastruktúrát igénylő beruházás,
 • fagyvédelmi gyertya beszerzése.

Elszámolható költségek köre

 1. a projekt keretében megvalósítandó tevékenységek pont szerinti tevékenységek (pl.: új gépek és berendezések vásárlása) költségei;
 2. az a) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek:
 • az építészek, mérnökök díjai,
 • hatósági eljárási díjak,
 • tanácsadói költségek,
 • közbeszerzési eljárások lefolytatásának díjai,
 • tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának költségei,
 • műszaki ellenőri szolgáltatás költségei,
 • könyvvizsgálat díja,
 • projekt-előkészítési és tervezési költségek,
 • projekt-menedzsment költségek.
 • a projekt keretében beszerzésre kerülő tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszközhöz, berendezéshez, technológiához kapcsolódó vagyonvédelmi eszközök beszerzésének költsége;
 • meteorológiai adatgyűjtő kialakításának költsége

A támogatási kérelem részeként benyújtott költségvetésnek tartalmaznia kell a projekt összes költségét!

Nem elszámolható költségek köre

 • Működési költségek, bérköltségek és forgóeszközök;
 • A támogatást igénylőnél saját teljesítés keretében felmerült bármely költség;
 • A támogatási kérelem benyújtása előtt felmerült költségek. (Az elszámolható költségek köre b) pontja kivételével.)

Projekt területi korlátozása

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

Támogatás mértéke:

 • egyéni és kollektív módon végrehajtott projekt esetén egyaránt az összes elszámolható költség 80%-a.

Támogatás összege:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege – egyéni és kollektív projekt esetén is – max. 100 millió forint.

Előleg igénylése

 • A felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású beruházási tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt beruházási támogatás 50%-a.

Bővebb információért keressen bennünket bizalommal!

+36205295153
info@kreativo.hu

1142 Budapest, Szőnyi út 50/a.