Kertészet – ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása

(VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21)

A pályázatok benyújtására van lehetőség 2022.06.30-ig

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:

Támogatás célja

A felhívás lehetőséget teremt üzemi szinten komplex beruházások megvalósítására, így az ültetvénytelepítés mellett támogatott a víztakarékos öntözési rendszerek kiépítése, a káros éghajlati hatások csökkentését, illetve kivédését lehetővé tevő technológiák alkalmazása, továbbá egyes, a betakarítást segítő eszközök, gépek beszerzése.

A felhívás további célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése, illetve a foglalkoztatás növelése.

Pályázók köre

 • Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 13. számú szakmai mellékletben megadott, 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);
 • támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évének egységes területalapú támogatási kérelme (a továbbiakban: TERA kérelem) alapján elfogadott, mezőgazdasági tevékenységből származó üzemméret.
 • Ha a mezőgazdasági termelő a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozóan rendelkezik a felhívás 7. számú mellékletét képező „Kormányhivatal igazolása a mezőgazdasági tevékenységgel hasznosított területadatokról” című formanyomtatványon szereplő mezőgazdasági tevékenységgel művelt területtel, vagy TERA kérelemben nem szereplő területtel, abban az esetben a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában a mezőgazdasági tevékenységére vonatkozóan rendelkeznie kell a támogatást igénylő székhelye/lakhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal által földművelésügyi igazgatási jogkörben kiállított igazolással, (a Felhívás 7. számú melléklete szerint) amely tartalmazza az üzemméret számításánál figyelembe vett terület nagyságát és hasznosítási kódját,
 • Állattartással összefüggő üzemméret számítás alapja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által a támogatást igénylőhöz, mint tartóhoz nyilvántartásba vett tenyészetekben tartott állat lehet. Ha az üzemméret számítás alapját képező állat szarvasmarha, anyajuh, vagy anyakecske akkor az érintett állatfaj tekintetében a teljes lezárt üzleti év vonatkozásában az ENAR nyilvántartásba bejelentett éves átlagos állatlétszámot kell az üzemméret számításánál figyelembe venni.
 • Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG) esetében a támogatási kérelmet benyújtó – képviseletre jogosult – ügyfél üzemméretének meghatározása szempontjából az alábbiak vehetők figyelembe a támogatási kérelem benyújtást megelőző évre vonatkozóan:
 • támogatást igénylő gazdaságban részt vevő valamennyi tag ŐCSG-n belüli tevékenységét érintő TERA kérelme alapján számolt üzemméret,
 • TERA területen kívüli minden olyan – az ŐCSG-n belüli tevékenységgel érintett – földterület, ahol a támogatást igénylő gazdaságban részt vevő valamely tag mezőgazdasági tevékenységet folytat, amit a földterület fekvése szerinti illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatási jogkörben igazol,
 • támogatást igénylő gazdaságban részt vevő valamennyi tag ŐCSG-n belüli tevékenységét érintő tenyészetére vonatkozóan az ENAR bejelentésre kötelezett állatállomány esetében az éves átlaglétszám,
 • a nem ENAR bejelentés köteles állatállomány esetén minden olyan tenyészet éves állatlétszáma, amely a támogatást igénylő gazdaságban részt vevő valamely tag ŐCSG-n belüli tevékenységét érinti. Az éves átlaglétszám az, amit az állatállomány tartási helye szerint illetékes megyei kormányhivatal illetékes járási hatósági állatorvosa igazol.
 • Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében a – amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik – CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést. A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában kell az üzemméretet meghatározni. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.
 • A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 9. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni
 • Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG) esetében a gazdaságban részt vevő valamennyi tag az ŐCSG-n belüli tevékenységgel érintett, mezőgazdasági termeléséből származó nettó árbevételének meghatározásakor a személyi jövedelemadó bevallásban szereplő adatokat kell figyelembe venni.
 • Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik – a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.
 • A Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség
 • Kollektív projektnek a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt minősül.
 • Termelői csoport és termelői szervezet esetén a csoportban részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Továbbá a csoportban részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 6000 euró értékű üzemméretettel való rendelkezést a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti év vonatkozásában.
 • Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet a pályázók köre a) és b) pontokban rögzített előírásokat önmagában (a szövetkezet saját üzemmérete és árbevétele) vagy a tagjain keresztül (a termelői csoportra és termelői szervezetre vonatkozó szabályozás szerint) is teljesítheti. A pályázók köre a) és b) pontban teljesítésre választott módot (önmagában vagy TÉSZ/TCS szabályozás szerint) egy támogatási kérelmen belül egységesen kell alkalmazni.
 • A szociális szövetkezeteknek a pályázók köre a) és b) pontokban rögzített előírásokat önmagában szükséges teljesíteni.

Többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, illetve központi költségvetési szerv csak akkor nyújthat be támogatási kérelmet, ha ahhoz a Kormány – a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése alapján – előzetesen hozzájárult és az erről szóló dokumentumot csatolta.

A támogatást igénylő jelen felhívás alapján célterületenként és szakaszonként egy kérelmet nyújthat be, és célterületenként egy támogatási kérelem alapján részesíthető támogatásban. Amennyiben a korábbi – adott célterületre vonatkozó – támogatási kérelmét a támogatást igénylő visszavonja, vagy az elutasításra kerül, úgy a támogatást igénylő jogosult az adott célterület vonatkozásában újabb támogatási kérelem benyújtására

Kizáró okok, speciális feltételek

Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére, aki

 • olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban;
 • a jelen – VP2-4.1.3.2-4.1.3.3.-5.1.1-21 kódszámú – felhívás keretében már részesült támogatásban az adott célterület tekintetében.  

Új gyümölcstermő ültetvény telepítéséhez kapcsolódó előírások

 • Csak a gyümölcs termőhelyi kataszterben, a telepítendő gyümölcsfaj vonatkozásában legalább termesztésre alkalmas minősítéssel szereplő földterületre tervezett ültetvény telepítése támogatható
 • Az 1. célterület szerint telepített gyümölcstermő ültetvény kizárólag víztakarékos öntözőrendszer (csepegtető vagy mikroszórófejes öntözési rendszer, kivéve a szamóca és a spárga, ahol csepegtető öntözés vagy csévélődobos mobil öntözőrendszer szórófejjel) kiépítésével együtt támogatott.

A projektek megvalósításával, gépbeszerzéssel kapcsolatos elvárások:

 • A traktor beszerzése abban az esetben támogatott, ha a projekt keretében telepített új telepítésű, vagy cserélt ültetvény mérete eléri a legalább 5,0 hektár területnagyságot.
 • A Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvényhez kapcsolódó tevékenységek szerint gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése abban az esetben támogatott, ha az új telepítésű vagy meglévő ültetvény mérete eléri a legalább 5,0 hektár területnagyságot.
 • A felhívás Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó, a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése pontja szerinti és a gyógy-, aroma- és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése, továbbá a traktor beszerzése abban az esetben támogatott, ha a támogatást igénylő által művelt, meglévő vagy új telepítésű ültetvény(ek) együttes mérete eléri a legalább 2,0 ha területnagyságot.

Kötelezettségek

 • Amennyiben a támogatásban részesült fajokból létrehozott ültetvény telepítése esetében a kötelező termesztésben tartás ideje, illetve a termőévek száma nem éri el a 3 évet, úgy a támogatást igénylő a projekt pénzügyi befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett köteles vállalni, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.
 • Gép, eszköz beszerzése esetén, továbbá építéssel járó tevékenységre vonatkozóan a kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.
 • A kötelező termesztésben tartási idő alatt az 1. célterület A) pont szerint telepített új gyümölcs ültetvények esetében és a 2. célterület 1. pont szerint telepített fás szárú, cserje és félcserje típusú növények vonatkozásában a támogatással létrehozott ültetvény beállottságának (lásd: Fogalomtár) el kell érni a 90%-os mértéket.
 • Biztosítéknyújtás

Az EMVA forrásból nyújtott támogatás esetében kizárólag előleg fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani

 • Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie. Az önerő saját forrásból és az államháztartás alrendszereiből származó egyéb támogatásból állhat

 • A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek

1. célterület – Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek:

 1. Gyümölcstermő ültetvények telepítése:
 2. Új ültetvény telepítése: A legkisebb támogatható ültetvényméretnek a telepítési terv szerint el kell érnie az 1,0 hektár területnagyságot, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot, kivéve szamóca és spárga telepítése esetén, ahol a legkisebb támogatható ültetvény- és táblaméret egységesen 0,5 hektár.
 3. Ültetvénycsere: Meglévő ültetvény kivágása, majd azt követően az adott területnek a telepítési terv szerinti ültetvénnyel történő újratelepítése, amely abban az esetben támogatott, ha a meglévő ültetvény életkora annak kivágásakor meghaladta a – az 1. számú melléklet I. táblázatában az adott gyümölcsfaj vonatkozásában meghatározott – termőre fordulástól számított 10 évet.
 4. Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvény korszerűsítése az alábbi tevékenységek révén (a tevékenységek külön-külön vagy együttesen is megvalósíthatók)
 5. A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása
 6. a jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kialakítása,
 7. jégháló beszerzése, kiépítése
 8. Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása:
 9. Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése: rögzített (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések, autonóm hőtermelő berendezések (fagyvédelmi kályhák, más fűtőberendezések), továbbá vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek.
 10. Esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása
 11. Esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése (különösen az adott technológiához szükséges beton támrendszer kialakítása, fólia beszerzése, elhelyezése).
 12. Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése
 13. Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.
 14. Önjáró betakarítógépek beszerzése.
 15. Szedő platform, szüretelő-szedő gép beszerzése.
 16. A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, szedőállványok).

2. célterület: Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek

 1. Az 1. számú melléklet III. táblázatában szereplő gyógy-, aroma- és fűszernövényekből, az előírt követelményeknek megfelelő új ültetvény telepítése:
 2. a legkisebb támogatható ültetvényméretnek a telepítési terv szerint el kell érnie a 0,5 hektár területnagyságot, a legkisebb támogatható parcellaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot.
 3. Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó, a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése:
 4. fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás gépei, eszközei.
 5. Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése:
 6. Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép beszerzése.
 7. Önjáró betakarítógépek beszerzése.
 8. A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, sövényvágók).

Önállóan nem támogatható tevékenységek

1.  A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak (mindkét célterület vonatkozásában):

 1. Projekt előkészítés:
  1. szakmai előkészítés,
  1. közbeszerzés;
 2. Mérnöki feladatok;
 3. Projektmenedzsment;
 4. Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét;

2.  A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely, az 1. célterület A) pontjában („Gyümölcstermő ültetvények telepítése”) szereplő önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 • A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása
 • A jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kialakítása és jégháló beszerzése, kiépítése.
 • Ültetvénycsere esetén a meglévő jégháló felújítása, átalakítása.
 • Ültetvénycsere esetén a meglévő támrendszer, vagy jégvédő háló tartására alkalmas támrendszer felújítása, átalakítása.
 • Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése: fix (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések, autonóm hőtermelő berendezések (fagyvédelmi kályhák, más fűtőberendezések), továbbá vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek. (füstölő, ködképző berendezés-, légkeverő, valamint fagyvédelmi gépek beszerzése, telepítése).
 • Esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése (különösen az adott technológiához szükséges támrendszer kialakítása, fólia beszerzése, telepítése).
 • Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése:
 • Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógép, gyümölcsszedő kocsi beszerzése.
 • Önjáró betakarítógépek beszerzése.
 • Szedő platform, szüretelő-szedő gép beszerzése.
 • A betakarítást segítő kézi eszközök beszerzése (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, szedőállványok).
 • Maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor beszerzése a Műszaki és szakmai elvárások és az Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások pontjainak figyelembevételével. Ültetvénycsere esetén a gyümölcstermő ültetvény öntözési infrastruktúrájának felújítása

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Az 1. célterület Gyümölcstermő ültetvények telepítése  szereplő önállóan támogatható tevékenység kapcsán a gyümölcstermő ültetvény öntözési infrastruktúrájának kiépítése:
 • Víztakarékos öntözőrendszer kiépítése. (A Kedvezményezett saját erőből is megvalósíthatja, tehát a víztakarékos öntözőrendszert abban az esetben is ki kell építeni, ha arra vonatkozóan a támogatási kérelem nem tartalmaz támogatott tevékenységet.)
 • Az 1. célterület Gyümölcstermő ültetvények telepítése szereplő önállóan támogatható tevékenység kapcsán, amennyiben azt az 1. számú melléklet I. táblázat ’F’, ’G’ és ’H’ oszlopa az adott kultúra vonatkozásában kötelezően megvalósítandó (elvárt) követelményként jelöli:
 • Támrendszer, kiépítése.
 • Jégháló takarás és jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kiépítése.
 • Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése.
 • A 2. célterület 1. pontja szerint telepített új gyógynövénytermő ültetvény vonatkozásában, amennyiben a telepítési terv előírja, az ültetvényhez tartozó támrendszer kiépítése
 • Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése (a tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos előírásokat az ÁÚF 10. fejezete tartalmazza).

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

1. Az 1. célterület: Gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenysége

 • Meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása.

Az 1. célterület A) 1. ponthoz („Új ültetvény telepítése”) és a 2. célterület 1. ponthoz („Új ültetvény telepítése”) tartozó tevékenység

 • Amennyiben a telepítési terv előírja: az ültetvény védelmét biztosító kerítés kialakítása.

A 2. célterület: Évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek:

 • 2. célterület 1. pontja szerint telepített évelő gyógy, aroma és fűszernövény ültetvény öntözési infrastruktúrájának kiépítése: A vízjogi létesítési engedélyben előírt öntözőrendszer kiépítése.
 • Meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása.
 • Maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor beszerzése a Műszaki és szakmai elvárások és az Az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások pontjainak figyelembevételével. Ültetvénycsere esetén a gyümölcstermő ültetvény öntözési infrastruktúrájának felújítása

Nem támogatható tevékenységek

 • Ingatlan vásárlása.
 • Fagyvédelmi gyertya, göngyöleg beszerzés.
 • Mezőgazdasági erőgép beszerzése
 • Zárt rendszerű növényházak kialakítása. (Fólia beszerzése, mint esőkár megelőzősét szolgáló technológia támogatott.)

Elszámolható költségek köre

A Felhívás keretében – figyelemmel az elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások. pontban foglaltakra – az alábbi költségek tervezhetők, illetve számolhatók el:

 1. a támogatható tevékenységek pont szerinti tevékenységek költségei;
 2. az a) pontban említett kiadásokhoz kapcsolódó általános költségek:
 3. az építészek, mérnökök díjai,
 4. hatósági eljárási díjak,
 5. tanácsadói költségek,
 6. közbeszerzési eljárások lefolytatásának díjai,
 7. tájékoztatás, nyilvánosság biztosításának költségei,
 8. műszaki ellenőri szolgáltatás költségei,
 9. könyvvizsgálat díja,
 10. projekt-előkészítési és tervezési költségek,
 11. projekt-menedzsment költségek.
 12. a következő immateriális tevékenységek költségei: a támogatott tevékenységhez kapcsolódó számítógépes szoftverek megvásárlása, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése;

Elszámolható költségek mértékére, illetve arányára vonatkozó elvárások

KöltségtípusMaximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%) vagy maximális támogatási összeg (Ft)
Általános költségek és immateriális javak költségei (az elszámolható kötlségek b és c pontja szerint)5%
ebből: közbeszerzési eljárások lefolytatása tájékoztatás, nyilvánosság műszaki ellenőri szolgáltatás, ide nem értve a Tanácsadó Mérnökök Nemzetközi Szövetsége (FIDIC) mérnök költségeit könyvvizsgálat projektmenedzsment  1% 0,5%   1%      0,5%  2,5%
Maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor beszerzése a Felhívás Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 2. célterület 3. pontja és az Önállóan nem támogatható tevékenységek – Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése v. pontja alapján (nettó)7 000 000 Ft
Terület-előkészítés (a talajfelszín GPS-alapú egyengetése, talajgyalulás: jégháló-rendszer létesítése előtt)5%
A Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése szerint, illetve a Önállóan nem támogatható tevékenységek d) i., ii., iii. és iv. alpontok szerint gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése (nettó)12 000 000 Ft  
A gyógy-, aroma- és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése (nettó)12 000 000 Ft  
Időjárási káresemények kivédést szolgáló tevékenységek (nettó)100 000 000 Ft  

Projekt területi korlátozása

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

Támogatás mértéke:

 • A támogatás maximális mértéke:
 • az ültetvénytelepítés vonatkozásában a közép-magyarországi régióban (KMR) az 1. számú melléklet II/a, II/b, II/c és IV. táblázatokban szereplő, támogatott tevékenységek vonatkozásában meghatározott eurónak megfelelő forintösszegű egységköltség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az egységköltség 50%-a.
 • a számla alapú elszámolással érintett tevékenységek esetén (az 1. számú melléklet II/a, II/b, II/c és IV. táblázatokban nem szereplő, támogatott tevékenységek) a támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a
 • A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 • A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Támogatás összege:

 • egyéni és kollektív projekt esetén is max. 500 millió Ft.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére kincstári fizetési számlával nem rendelkező kedvezményezett köteles visszafizetni a támogatási előleget, ha nem nyújt be a kifizetett támogatási előleg legalább 60%-ával megegyező mértékű igénylést időközi kifizetésre a támogatási előleg – vagy több részletben történő előlegfolyósítás esetén annak első részlete – kifizetésétől számított 12 hónapon belül