Állattartó telepek fejlesztésének támogatása

A pályázatok benyújtásának határideje:

Első szakasz: 2020. október 1. – 2020. november 2.

Második szakasz: 2021. január 4. – 2021. február 1.

 

Támogatás célja

A Felhívás több területen kíván hozzájárulni az állattartó telepek versenyképességének növeléséhez.

Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésére is. Emellett az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül. A Felhívás további célja a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése, illetve a foglalkoztatás növelése.

Pályázók köre

 • Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:
  a) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben, fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. (Az üzemméret megállapítása szempontjából a 8. számú szakmai mellékletben megadott, 275,25 forint/euró árfolyammal számolt 2010. évi STÉ adatok az irányadók);
  b) a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – árbevételüknek legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 11. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.

A  támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Kollektív projektnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.

Kizáró okok, speciális feltételek

 • Nem ítélhető meg támogatás azon támogatást igénylő részére, aki, vagy amely a jelen – VP2-4.1.1.-20 kódszámú – felhívás keretében már részesült támogatásban.
 • A Felhívás keretében támogatás kizárólag az alábbi állatfajok tartásához kapcsolódó projektekhez nyújtható:
 • az 1. célterületen baromfifélék (házityúk, pulyka, kacsa, pézsmaréce, lúd, gyöngytyúk);
 • a 2. célterületen sertésfélék (házi sertés, vaddisznó);
 • a 3. célterületen szarvasmarhafélék (szarvasmarha és bivaly)
 • a 4. célterületen juh- és kecske félék;
 • az 5. célterületen lófélék (ló, szamár, öszvér), nyúl, méh, húshasznosítású galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, csincsilla.
 • Trágyatároló építése kizárólag zöldmezős beruházás kapcsán, új állattartó telep létesítése esetén támogatott.
 • A támogatást igénylőknek üzleti tervet kell benyújtaniuk.
 • Hálózatra termelő napelemes projekt esetén a szolgáltató felé benyújtott és a szolgáltató által visszaigazolt igénybejelentőt a támogatási kérelem mellékleteként be kell nyújtani, melynek dátuma legkésőbb a hiánypótlás benyújtásának dátuma lehet.
 • Az első napelemes rendszer létesítésével kapcsolatos kifizetés feltétele a hálózati engedélyes által jóváhagyott csatlakozási dokumentáció, amelyet az első napelemes rendszer létesítésével kapcsolatos kifizetési igényléshez be kell nyújtani.
 • A záró kifizetés feltétele a hálózati engedélyessel kötött hálózathasználati szerződés megléte, amelyet a záró kifizetési igényléshez be kell nyújtani.
 • Az energiafelhasználás csökkentését célzó tevékenységek esetén legalább 10% fajlagos energiahatékonyság javulás teljesítése elvárás.
 • A projekt fizikai befejezésére Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.

Kötelezettségek

 • Létszámtartásra vonatkozó kötelezettségek:

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot. A bázislétszámot a benyújtást megelőző naptári év foglalkoztatotti átlaglétszáma adja.

 • Állatlétszám szinten tartására vonatkozó kötelezettségek:

A kedvezményezett köteles a projekt megvalósításának befejezésétől a fenntartási időszak végéig legalább szinten tartani a projekttel érintett állattartó telep éves átlagos állatlétszámát.

 • Fenntartási kötelezettség

A kedvezményezett a projekt pénzügyi befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

 • Biztosítéknyújtás

Az EMVA forrásból nyújtott támogatás esetében kizárólag előleg fizetése esetén kell az előleg összegével megegyező összegű biztosítékot nyújtani.

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek A) A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, továbbá állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése az alábbi célterületi bontás szerint:

 1. célterület – Baromfitartó telepek korszerűsítése:
  a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (például: szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, a tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése)
  b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (például: istálló, tojás válogató-, keltető épület építése, férőhely kiépítése)
 2. célterület – Sertéstartó telepek korszerűsítése:
  a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés- és fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása,,etetés és itatás technológiájának kialakítása)
  b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (például: istálló építése, férőhely kiépítése, állatválogató és kezelő kialakítása)
 1. célterület – Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése:
  a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés technológiájának kiépítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása)
  b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (például: istálló-, fejő- és tejház építése, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, elektromos és hagyományos karám, állatmérleg, kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése)
 2. célterület – Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése:
  a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (például: szellőztetés-, hűtés-, fűtés-, valamint a fejés technológiájának kiépítése, tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, a gyapjúnyírás technológiájának kialakítása és fejlesztése)
  b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (például: istálló-, fejő- és tejház építése, állattartó sátor, állatmérleg, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, fürösztő kialakítása)
 3. célterület – Egyéb állattartó telepek korszerűsítése:
  A célterület keretében lófélék- (ló, szamár, öszvér), nyúl-, méh-, húshasznosítású galamb-, fürj-, strucc-, emu-, fácán-, fogoly- valamint csincsillatartáshoz kapcsolódóan igényelhető támogatás.
  a) Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése. (például: szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése, takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása, etetés és itatás technológiájának kialakítása, tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése)
  b) Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése. (például: istálló-, mézház-, tojás válogató és keltető épület építése, állatválogató, -kezelő és -felhajtó, valamint elektromos és hagyományos karám, illetve kifutó és jártató kialakítása, férőhely kiépítése, méhészeti eszközök és berendezések tárolására és használatára, valamint a megtermelt méz az eszközöktől külön légtérben történő, biztonságos tárolására alkalmas épületek kialakítása, a méhcsaládok teleltetésére alkalmas teleprész kialakítása)

A támogatást igénylők – valamennyi célterület tekintetében – csak a támogatási kérelemmel érintett telepen tartott állatfajjal kapcsolatosan nyújthatnak be támogatási kérelmet.

 

B) Az energiafelhasználás csökkentését célzó korszerűsítések, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása valamennyi célterület kapcsán egységesen:

 1. Az állattartó gazdaságokban az energiafelhasználás csökkentése, az erőforrás-hatékonyság javítása.

Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása. Azon tevékenységek tartoznak ide, melyek elsődleges célja az állattartó telepen belüli energiahatékonyság fokozása:

 • Épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése.
 • Épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése.
 • Világítási rendszerek korszerűsítése.
 • Beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése.
 1. Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Azon tevékenységek tartoznak ide, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az állattartó telepen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával:

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, biogáz termelés, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása).

A megvalósítandó megújuló energiaforrást hasznosító berendezés termelési kapacitása igazolhatóan legfeljebb annyi lehet, amennyi az adott fogyasztási hely villamosenergia-, illetve amennyi az adott helyrajzi számon elérhető fogyasztók együttes hőenergia fogyasztásának kielégítéséhez elegendő. A villamos energia hálózatba történő értékesítése engedélyezett, de a hálózatba betáplált elektromos energia éves mennyisége nem haladhatja meg az adott fogyasztási hely éves energiafogyasztását.

A megújuló energiaforrást hasznosító technológiák szolgálhatják az energiahatékonysági korszerűsítésre kerülő épület(ek) és technológiai berendezések hő és/vagy villamosenergia ellátását, de önálló beruházási elemek is lehetnek.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 1. A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak valamennyi célterület kapcsán:
     a) Projekt előkészítés:
 • szakmai előkészítés,
 • közbeszerzés;
  b) Mérnöki feladatok;
  c) Projektmenedzsment;
  d) Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét;
 • A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak valamely, a „A versenyképesség javítása érdekében építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, továbbá állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése” önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:
  a) A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés, amely magában foglalja az üzemen belüli anyagmozgatás, illetve a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek beszerzését, továbbá a telepi infrastruktúra megvalósítását;
  b) Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása. (max. 5%)
  c) Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése. (max. 10%)
  d) A szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: hígtrágya injektáló). (max. nettó 50 millió Ft)
  e) Építéssel nem járó, az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése az alábbi célterületi bontás szerint: (max. 25%)

 

1. célterület – Baromfitartó telepek korszerűsítése:

 • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.
 • Tojásosztályozó- és csomagoló, illetve tisztító berendezések beszerzése, beépítése.
 1. célterület – Sertéstartó telepek korszerűsítése:
 • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.
 1. célterület – Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése:
 • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközök, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek. (például: fejőberendezések, tejhűtők, mobil karám, mobil kapu, mobil vályú, kezelő- és körmölő kaloda, körbála etető, mobil borjú óvoda)
 • A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter),
 • Önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése.
 1. célterület – Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése:
 • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges eszközök és gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, etetéshez és itatáshoz kapcsolódó eszközök, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek. (például: fejőberendezések, tejhűtők, válogatókarám (mobil), körmölő kaloda, lábfürösztő, elletőbox, drankák, önetető, önitató, körbála etető, fix és mobil villanypásztor rendszer kialakítása)
 • A szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépeinek (például: körbálázó, rendsodró, kaszáló adapter).
 1. célterület – Egyéb állattartó telepek korszerűsítése:
 • Takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei, az állathigiénia biztosításához szükséges gépek, állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei, állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek.
 1. Új állattartó telep létesítése kapcsán (kizárólag zöldmezős beruházás esetén) trágyatároló építése;
 2. Termény, takarmány, illetve alomszalma tárolásához kapcsolódó tevékenységek (max. 10 , de legfeljebb nettó 100 millió Ft)
  • a termény, takarmány, illetve alomszalma tárolására szolgáló építmények kialakítása,
  • a termény és a takarmány tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése (pl.: telepi takarmánykeverőkhöz szemestermény-tároló technológia kialakítása).

Nem támogatható tevékenységek

 • Mezőgazdasági erőgép és traktor beszerzése (A 3. célterület esetében önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése támogatott.).
 • A Magyar Méhészeti Nemzeti Program alapján a 2020-2022 közötti végrehajtási időszakokban a központi költségvetés, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap társfinanszírozásábanmegvalósuló támogatások igénybevételének szabályairól szóló 57/2019. (XII. 14.) AM rendelet keretében támogatott tevékenységek.
 • Folyékony bioüzemanyag előállítása.

Projekt területi korlátozása

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

Támogatás mértéke:

 • A támogatás maximális mértéke:
 • közép-magyarországi régióban (KMR) az összes elszámolható költség 40%-a,
 • a nem közép-magyarországi régióban (nem KMR) az összes elszámolható költség 50%-a.
 • A fiatal mezőgazdasági termelő által végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.
 • A kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

 

Támogatás összege:

 • Az , és a 2. célterületek tekintetében: min. 100 millió Ft, max. 2 milliárd Ft;
 • a célterület tekintetében: min. 50 millió Ft, max. 2 milliárd Ft;
 • a és 5. célterületek tekintetében: min. 5 millió Ft, max. 2 milliárd Ft;

Bővebb információért keressen bennünket bizalommal!

+36205295153
info@kreativo.hu

1142 Budapest, Szőnyi út 50/a.