Kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó, és post-harvest fejlesztések támogatása

 KAP-RD01a-RD01c-1-24

Támogatás célja

A kertészeti ágazaton belül a hajtatásos termesztésben előállított friss zöldségfélék iránti piaci kereslet folyamatos növekedése, melynek kielégítéséhez időzített és környezetbarát termesztés, valamint folyamatos szállítás szükséges, ezért indokolt a növényházi termesztő kapacitás növelése.

Pályázók köre

1. Mezőgazdasági termelők, akik abban az esetben jogosultak támogatásra, amennyiben igazolják, hogy:

a) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, – vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, – az azt megelőző teljes lezárt üzleti évben legalább 10 000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében – amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik – CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50 %-ának vonatkozásában igazolni kell a legalább 10 000 euró értékű üzemmérettel való rendelkezést.

b) A támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételüknek legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a felhívás 7. mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében – amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik – a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, – vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal – az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 40%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.

2. Kollektív beruházás keretében:

Kollektív műveletnek minősül a termelői csoport, a termelői szervezet, a termelői integrációs szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott művelet.

 • Állami elismeréssel rendelkező együttműködés (termelői csoport, termelői szervezet és termelői integrációs szervezet)
 • Mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet
 • A szociális szövetkezetek

3. Gyógynövénytermesztéshez kapcsolódóan integrátori, vagy feldolgozói tevékenységet folytató vállalkozások.

Kötelezettségek

Fenntartási kötelezettség: Kedvezményezett a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig,

Támogatási kérelem benyújtásának határideje:

Ezen időszak alatt az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került támogatási kérelmek kerülnek együttesen elbírálásra:

1. értékelési szakasz: 2024. július 24. – 2024. augusztus 6.

2. értékelési szakasz: 2024. augusztus 7. – 2024. augusztus 21.

3. értékelési szakasz: 2025. február 11. – 2025. február 24.

4. értékelési szakasz: 2025. február 25. – 2025. március 10.

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek

1. célterület – Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások

 • Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló növényházak építése, korszerűsítése.
 • Kertészeti termelőtevékenységet szolgáló hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló létesítmények létrehozása, korszerűsítése.
 • A betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése (növényházi, tárolási tevékenységhez kapcsolódó).

2. célterület – Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló zöld beruházások

 • Meglévő fóliaházak, üvegborítású növényházak, hűtőházak, hűtőtárolók, zöldség- és burgonyatárolók, valamint a kapcsolódó létesítmények (szociális és kiszolgáló helyiségek) energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenysége
 • Kertészeti ágazat fejlesztését szolgáló beruházások esetében a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése kötelező.

Önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak:

 • Növényházban használható speciális művelőkocsik, szedőkocsik, növényvédelem és fertőtlenítés gépei, eszközei, palántanevelés és palántakezelés gépei, eszközei valamint a növényházak működtetését szolgáló gépek, eszközök.
 • Új építésű szociális és kiszolgáló helyiségek létesítése.
 • Kertészeti tevékenyég végzéséhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése.
 • Üzemen belüli anyagmozgatás gépei: rakodógép, targonca és ezek adapterei, kézi hidraulikus vagy elektromos raklapemelő (béka) beszerzése;
 • Egyedi azonosítóval (például: „Print Screening” módszerrel megjelölt, chippel rendelkező) ellátott, legalább 1 200 X 800 X 760 mm külső mérettel rendelkező, konténerek beszerzése a felhívásban rögzített felső korlát figyelembe vételével.
 • A művelet részeként megvalósítandó telepi infrastruktúra-fejlesztésekben sorolt tevékenységek közül: telepi közlekedő utak, térbeton/térburkolat, kerítés, csapadékelvezető rendszer, közműcsatlakozások kiépítése (vízellátás, szennyvízkezelés, villamos energiaellátás, gázellátás, telefon- és internetkapcsolat kiépítése), hídmérleg kialakítása, a munkásszállás céljára beszerzett lakókonténer meghatározott korlátozás figyelembevételével, amely magában foglalja a vagyonvédelem gépeinek, eszközeinek a beszerzését is.
 • Továbbá:
 • Projekt előkészítés (szakmai előkészítés, közbeszerzés)
  • Mérnöki feladatok;
  • Projektmenedzsment;
  • Egyéb szolgáltatások, beleértve a tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának kötelező tevékenységét.
 • Immateriális beruházások megvalósítása: számítógépes szoftverek megvásárlása vagy kifejlesztése, valamint szabadalmak, licencek, szerzői jogok, védjegyek, stb. megszerzése.

Nem támogatható tevékenységek

 • mezőgazdasági erőgép és traktor beszerzése,
 • pickupok beszerzése,
 • forgóeszközök beszerzése,
 • feldolgozott zöldség és gyümölcs termékek előállításhoz kapcsolódó gép, eszköz beszerzésére nem igényelhető támogatás,
 • eltérő funkciójú épület átalakításával létrehozott hűtőház, hűtőtároló, szociális – és kiszolgálóhelyiség.

Projekt területi korlátozása

A projektek megvalósítási területe Magyarország.

Projekt megvalósítás időtartama:

Maximum 36 hónap

Támogatás mértéke:

 • Alaptámogatás mértéke: 50%
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása esetében a támogatás az összes elszámolható költség 70%-a.
 • Fiatal mezőgazdasági termelő számára 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható.
 • Gazdaságátadás esetén 15%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.
 • Az ökológiai gazdálkodást folytató kedvezményezett esetén 10%-kal megemelt támogatási intenzitás adható az alaptámogatáshoz képest.
 • Kollektív módon megvalósuló beruházás az alaptámogatáson felül +10%-kal megemelt támogatási intenzitásra jogosult.

Több szempont érvényesítése esetén az alaptámogatáshoz képest emelt támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 65%-ot

Támogatás összege:

Támogatás maximális összege: 5 Mrd Ft

Támogatási előleg összege:

A támogatási összeg 25%-a, maximum 500 millió