Kutatás-fejlesztési és innovációs projektek támogatása

Befektetés a jövőbe alap

A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtási határideje: 2020. október 5. 12:00 óra.

A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2020. december 4. 12:00-ig lehetséges.

Támogatás célja

A Felhívás célja a népegészségügyi szempontból jelentős megbetegedések korai diagnózisát és terápiáját segítő kutatásfejlesztési projektek támogatásának biztosítása.

A tervezett projektekkel szembeni elvárások:

 1. népegészségügyi feladatokhoz kapcsolódó Országos szintű ellátását elősegítő új diagnosztikai és terápiás eljárások kidolgozása.
 2. jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljanak.
 3. Magyarországon ideiglenesen vagy tartósan hiányterméknek minősülő termék helyettesítésére irányuló prototípus, termék létrehozása.

 

Pályázók köre

A Felhívásra pályázóként támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

a) Jogi személyiségű- és jogi személyiség nélküli vállalkozások, Nonprofit gazdasági társaságok, amelyek

 • 113, 114, 116, 117, 141. 572 vagy 573 GFO kóddal rendelkeznek,
 • kettős könyvvitelt vezetnek,
 • nem tartoznak a KATA hatálya alá és
 • minimum 1 teljes (365 nap), lezárt üzleti évre vonatkozó, jóváhagyott és közzétett beszámolóval rendelkeznek.
 • Nonprofit gazdasági társaságok esetében további feltétel, hogy a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősüljenek.b) Költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek
 • 311, 312, 322, 341, 342, 381 vagy 382 GFO kóddal rendelkeznek és
 • a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.c) Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek, amelyek
 • 551, 552, 559, 562, 563, 569, 599 vagy 931 GFO kóddal rendelkeznek és
 • a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. mellékletében nevesítettek államilag elismert nem állami felsőoktatási intézmények.
 • Az 599-es GFO kódú felsőoktatási intézmény abban az esetben nyújthat be pályázatot, amennyiben a felsőoktatási intézmény fenntartói jogát a Magyar Állam által alapított jogi személy gyakorolja.

 

Támogatási kérelem önállóan és konzorciumi formában nyújtható be. A konzorcium legfeljebb 5 tagú lehet és a konzorcium tagjai lehetnek egymás partner- és vagy kapcsolt vállalkozásai.

A Felhívásra kizárólag azok nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik a Felhíváshoz kapcsolódóan kiállított szakmai támogató véleménnyel rendelkeznek.

 

Kizáró okok, speciális feltételek

 • Az alábbi szempontok minden vállalkozás esetén külön-külön vizsgálandók, annak külön-külön is meg kell felelniük.
  – A vállalkozás utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti átlagos statisztikai állományi létszáma nem lehet kevesebb 5 főnél.
  – A vállalkozás összköltsége nem lehet magasabb a vállalkozás utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti árbevételénél.
  – A vállalkozás által igényelt támogatás összege nem lehet magasabb a vállalkozás utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti saját tőke összegénél.
  – A vállalkozás 1 évre tervezhető átlagos személyi jellegű ráfordítás nem lehet magasabb a vállalkozás utolsó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó, közzétett éves beszámolója szerinti személyi jellegű ráfordításának 100%-ánál.
 • Nincs lehetőség hiánypótlásra, így a projektjavaslat érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül ha:
 • a támogatási kérelem a benyújtásakor nem rendelkezik az NKFI Hivatal által jelen Felhíváshoz kapcsolódóan kiállított szakmai támogató véleménnyel,
 • a jogosultsági gazdasági feltételek teljesítése érdekében rögzített adatokat tartalmazó lezárt, teljes (365 nap) üzleti évre vonatkozó beszámoló nincs közzétéve a https://ebeszamolo.im.gov.hu oldalon.,
 • nem került benyújtásra árajánlat.

Kötelezettségek:

 • A kötelezően megvalósítandó tájékoztatási tevékenységeken felül az alábbiakban részletezett feltételek közül legalább egy vállalása kötelező:
 1. Diagnosztikai eljárás tesztelésének bemutatása;
 2. A támogatást igénylő vállalja, hogy legkésőbb a projekt fizikai befejezéséig protokollt készít a diagnosztikai eljárásról;
 3. Az egészségnyereség vállalások bemutatása.
 • A kedvezményezettet 2 év fenntartási kötelezettség terheli. A nagyvállalatot – amennyiben regionális beruházási támogatás kategória keretében igényel támogatást – 5 év fenntartási kötelezettség terheli. Amennyiben a nagyvállalat konzorciumi projekt keretében veszi igénybe a regionális beruházási támogatást úgy a teljes konzorcium vonatkozásában 5 év a fenntartási kötelezettség. A fenntartási kötelezettsége keretében a kedvezményezettnek vállalnia kell, hogy a kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás, a regionális beruházási támogatás vagy a „nem állami támogatás” keretében létrehozott infrastruktúrát a projekt támogatói okiratban rögzített fizikai befejezési időpontját követő 2. naptári év végéig vagy (regionális beruházási támogatás esetén) 5. naptári év végéig fenntartja és üzemelteti.

 

Megvalósítási idő: A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam minimum 12 – maximum 36 hónap.

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek (min. 50%)

I. Kísérleti fejlesztés

A meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.

A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.

A Felhívás keretében önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés tevékenység támogatható, amelyre vonatkozóan az elszámolható költségek el kell, hogy érjék a projekt elszámolható költségének legalább 50%-át.

II. Alkalmazott (ipari) kutatás

Alkalmazott kutatás tevékenységet a projekt keretében az a szervezet végezhet, amelynek minimum 2 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább BSc/MA/MSc fokozatú diplomával rendelkező, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottja van a támogatási kérelem benyújtásakor. Ezt a feltételt a kedvezményezettnek az ipari kutatási tevékenység teljes időtartama alatt teljesíteni szükséges. Igénybe vett szolgáltatás esetén az alkalmazott (ipari) kutatási szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a fenti feltételnek. E feltétel teljesítésének igazolását a szolgáltatást nyújtó által kiállított árajánlathoz mellékletként csatolni szükséges.

Igénybe vett szolgáltatás esetén az alkalmazott (ipari) kutatási szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a fenti feltételnek. E feltétel teljesítésének igazolását a szolgáltatást nyújtó által kiállított árajánlathoz mellékletként csatolni szükséges.

 

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 1. Eszközbeszerzés
 2. Immateriális javak beszerzése
 3. Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás)
 4. Projekt koordinációs tevékenység
 5. Közbeszerzési tevékenység
 6. Piacra jutási tevékenység
 7. Iparjogvédelmi tevékenység

 

Elszámolható költségek köre

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás tevékenységi körrel összefüggésben elszámolható költségek:

 • Immateriális javak (max. 5%)
 • Műszaki berendezések, gépek, járművek (max. 20%)
 • Egyéb berendezések, felszerelések (max. 20%)
 • Anyagköltség
 • Igénybevett szolgáltatások (kísérleti fejlesztés és alkalmazott (ipari) kutatás) – (önállóan pályázó esetén: max. 50%; konzorcium esetén: max. 50% – de egyik esetben sem haladhatja meg a kísérleti fejlesztés és alkalmazott (ipari) kutatás tevékenység során finanszírozott személyi kiadások mértékét)
 • Egyéb szolgáltatások

Az alábbi költségtípusok elvárt mértéke az összes elszámolható költségre vetítve – min. 20%:

 • Bérköltség – kutató-fejlesztő munkatárs

Teljes munkaidőben foglalkoztatott kutató-fejlesztő munkatárs esetében legfeljebb 2.000.000 Ft/hó bérköltség tervezhető/számolható el;

 • Bérköltség – technikus, segédszemélyzet

Teljes munkaidőben foglalkoztatott technikus segédszemélyzet esetében legfeljebb 800.000 Ft/hó bérköltség tervezhető/számolható el.

 • Bérköltség – projektmenedzser esetében legfeljebb 900.000 Ft/hó;
 • Bérköltség – marketing munkatárs esetében legfeljebb 700.000 Ft/hó;
 • Személyi jellegű egyéb kifizetések
 • Bérjárulékok

 

De minimis jogcímen végzett tevékenységi körrel összefüggésben elszámolható költségek

 • Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás) (max. 0,5%)
 • Projekt koordinációs tevékenység (max. 4%)
 • Közbeszerzés (max. 0,5%)
 • Iparjogvédelemmel kapcsolatos tevékenység támogatása

A bejelentéssel kapcsolatos hivatalos eljárás során és az esetleges felszólalási eljárás során a jog érvényességének védelmekor felmerülő alábbi – hazai és nemzetközi iparjogvédelmi − hatósági költségek számolhatók el, akkor is, ha ezek a költségek a jog megadását követően merültek fel:

 • bejelentési (és kutatási) díj;
 • írásos véleménnyel kiegészített kutatási jelentés;
 • vizsgálati díj;
 • megadási díj;
 • megosztási díj (bejelentési díj);
 • fenntartási díj a végleges szabadalmi oltalom megszerzéséig;
 • gyorsított és különleges gyorsított eljárás díja (védjegybejelentés);
 • jogutódlás tudomásulvételének díja;
 • bejelentés továbbításának díja;
 • jelzálog, licencia tudomásulvételének díja.

 

Területi korlátozás

A projekt megvalósításának helyszíne: a támogatást igénylő – a támogatási kérelem benyújtásáig – bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

 

Támogatás mértéke:

Kis-vállalkozás Közép-vállalkozás Nagy-vállalkozás
Kutatás-fejlesztési

projektekhez nyújtott

támogatás

Alkalmazott (ipari) kutatás 70% 60% 50%
Alkalmazott kutatás, ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában vagy a projekt eredményeit széles körben terjesztik 80% 75% 65%
Kísérleti fejlesztés 45% 35% 25%
Kísérleti fejlesztés, ha a projekt hatékony együttműködést foglal magában vagy a projekt eredményeit széles körben terjesztik 60% 50% 40%
Regionális beruházási támogatás Nyugat-Dunántúl régióban: Vas, Zala, és Győr-Moson-Sopron megyék 45% 35% 25%
Közép-Dunántúl régióban: Veszprém, Fejér, és KomáromEsztergom megyék 55% 45% 35%
Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a DélAlföld és a Dél-Dunántúl régiókban: Somogy, Baranya, Tolna, Nógrád, Heves, Borsod-AbaújZemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megyék 70% 60% 50%
Abony, Alsónémedi, Áporka, Aszód, Bag, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Dabas, Domony, Dömsöd, Dunaharaszti, Ecser, Érd, Farmos, Felsőpakony, Galgagyörk, Galgahévíz, Galgamácsa, Göd, Gödöllő, Gyál, Gyömrő, Halásztelek, Hévízgyörk, Iklad, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kartal, Kemence, Kiskunlacháza, Kisnémedi, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Lórév, Maglód, Makád, Márianosztra, Mikebuda, Monor, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nagytarcsa, Nyársapát, Ócsa, Örkény, Pécel, Perőcsény, Péteri, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Ráckeve, Szentmártonkáta, Szigetbecse, Szigetszentmiklós, Szob, Szokolya, Sződliget, Táborfalva, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tatárszentgyörgy, Tésa, Törtel, Tura, Újhartyán, Újszilvás, Üllő, Vác, Váckisújfalu, Valkó, Vámosmikola, Vecsés, Verőce, Verseg és Zebegény településeken 55% 45% 35%
Piliscsaba és Pilisjászfalu településeken 40% 30% 20%
De minimis támogatás 100%
Kutatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás 50%

 

Támogatás összege: támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege minimum 200 millió Ft, maximum 2.000 millió Ft.

A projekt megvalósításához előleg igényelhető. Az összes igényelt előleg az államháztartáson belüli kedvezményezettek esetén legfeljebb a támogatás 100 %-a egyéb esetekben legfeljebb a támogatás 75%-a lehet.

Bővebb információért keressen bennünket bizalommal!

+36205295153
info@kreativo.hu
1142 Budapest, Szőnyi út 50/a.